Opinnäytetyöt

Yhdistyksellemme tehdyt opinnäytetyöt

Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastuneen seksuaalisuus kumppanin kokemana

Savonia AMK:n opiskelijat toteuttivat Savon
mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle vuonna 2020 opinnäytetyön, jossa tutkittiin kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sairastuneen seksuaalisuutta kumppanin kokemana. Tutkimustuloksissa ilmeni kumppaneiden kokevan sairastuneen seksuaalisuuden vahvistuvan manian ja hypomanian aikaan ja heikentyvän depression aikana. Parisuhteen seksuaalisuus myös muuttuu sairauden myötä heikentävästi. Kumppanit kokevat saavansa tietoa ja tukea sairauden aiheuttamiin muutoksiin seksuaalisuu-dessa liian vähän terveydenhuollosta ja muilta toimijoilta.

KUINKA SINÄ VOIT? Lomake mielenterveysomaisen henkisen kuormituksen kartoittamiseen

Savonia AMK:n opiskelija toteutti Savon
mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle vuonna 2019 opinnäytetyönä Mielenterveysomaisen henkistä hyvinvointia kartoittavan lomakkeen.  Lomakkeen tavoitteena on saada mielenterveysomaiset ajattelemaan omaa henkistä hyvinvointia ja jaksamista. Ammattilaisille lomake tarjoaa työkalun keskustelujen tueksi.

Jos nuoren mieli sairastaa : Opas masentuneen 13-17-vuotiaan nuoren vanhemmalle

Opinnäytetyönä luotiin opas, jonka kohderyhmänä on 13–17-vuotiaan masentuneen nuoren vanhempi. Opasta varten kerättiin teoriatietoa sosiaali- ja terveysalan tietokirjallisuudesta ja haastateltiin mielenterveysongelmiin sairastuneiden nuorten vanhempia. Opinnäytetyönä tuotettiin tiivis PDF-muotoinen opas. Raporttiin kirjattiin opasta laajemmin tietoa masennuksesta, sen oireista ja hoidosta. Lisäksi raportissa käsiteltiin opasta yksityiskohtaisemmin nuoren kohtaamista ja huolen puheeksi ottamista sekä niiden erityispiirteitä.

Psykiatri, kokki, sihteeri, hoitoapulainen : omaisen työn muodot mielenterveyskuntoutujan apuna sekä avustamisen vaikutukset omaisen elämään

Savonia AMK:n opiskelija teki Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle vuonna 2015 opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli kuvata sen työn määrää ja muotoja, jolla omainen auttaa mielenterveysongelmasta kärsivää läheistään. Lisäksi tarkoitus oli kuvata läheisen hoitamisen aiheuttamisa vaikutuksia auttajan elämään. Työn tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, kuinka paljon mielenterveyskuntoutujan omaiset tekevät työtä mielenterveyskuntoutujan apuna. Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena omaisille.

Lasten huomioiminen vanhemman sairastuttua psyykkisesti

Savonia AMK:n opiskelijat toteuttivat Savon
mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle vuonna 2018 opinnäytetyön, jossa tutkittiin alle seitsemän vuotiaiden lasten huomioimista vanhemman sairastuttua psyykkisesti. Tavoitteena oli selvittää, mitä työkäytäntöjä aikuispsykiatriassa ja lastenneuvolassa on lasten osallisuuden tukemiseksi ja miten koko perhettä voidaan tukea vanhemman sairastuttua.

Tietoisen läsnäolon ryhmä mielenterveysomaisille: ” – aallot saavat lyödä, jään vain seuraamaan niiden menoa.”

Savonia AMK:n opiskelija toteutti Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle vuonna 2016 opinnäytetyön, jonka tavoitteena oli kehittää yhdistyksen ryhmätoimintaa soveltamalla teoksen Tietoinen läsnäolo — Löydä rauha kiireen keskellä (Williams & Penman 2013) sisältämää kahdeksan viikon tietoisen läsnäolon ohjelmaa. Toiminta toteutettiin reflektiiviseen työotteeseen perustuvana vertaisryhmätoimintana. Lisäksi opinnäytetyössä selvitettiin ryhmäläisten kokemuksia ryhmätoiminnasta ja sen mahdollisista hyödyistä.

Osana opinnäytetyötä yhdistyksen käyttöön tuotettiin materiaalia, joka sisälsi tietoa tietoisen läsnäolon menetelmästä sekä jokaisen tapaamiskerran teeman esittelyn ja harjoitusten ohjeistukset.

Kun vanhempi on masentunut : Psykoedukatiivinen kuvakirja lapselle ja vanhemmalle

Mikkelin AMK:n opiskelija toteutti vuonna 2012 Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle opinnäytetyön, jonka aikana kehitettiin psykoedukatiivinen, eli opetuksellinen, kuvakirja vanhemman masennuksesta leikki-ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Kirja sai nimen Minun äitini ja sen päähenkilö on 6-vuotias Poju. Tarina on tarkoitettu aina aikuisen seurassa luettavaksi. Kirja tukee vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Kirjan avulla lapsi voi samastua päähenkilöön ja saada vaikeille tunteillensa hyväksynnän. Vanhempi saa kirjasta neuvoja masennuksen puheeksi ottamiseen.

Pin It on Pinterest