Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki koskee myös mielenterveyskuntotujan omaisia!

Omaishoidon tuen järjestämis- ja valvontavastuu on kunnilla. Omaishoidolla tarkoitetaan
vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön vaativan hoidon ja huolenpidon järjestämistä
hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Erityisestä
syystä hoito voi tapahtua myös hoitajan kotona. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa
omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuosittain.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista
palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa
tukevista palveluista. Omaishoidon tuen myöntämisessä otetaan huomioon muun muassa
hoidettavan avun tarve päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa, hoidettavan
toimintakyky, hoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus, hoitajan soveltuvuus, hoito
olosuhteet ja muiden kunnallisten kotihoitopalveluiden käyttö.

Omaishoidon tuen hakuohjeet löytyvät kuntanne nettisivuilta. Lisätietoja asiaan liittyen voit kysyä kuntanne sosiaalipalveluista sekä FinFami ry:n omaistyöntekijöiltä.