Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla (Laki omaishoidon tuesta 935/2005). Omaishoitosopimus on hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välinen toimeksiantosopimus omaishoidon järjestämisestä. Omaishoitolain mukaan omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen eli hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välisen toimeksiantosopimuksen omaishoidon järjestämisestä. Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan kotikunnan sosiaalitoimesta.
Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Yhdistyksemme käyttää tätä laajempaa omaishoitaja-käsitettä, jonka mukaan omaishoitaja on jokainen läheistään hoitava tai avustava henkilö, vaikka hän ei olisikaan omaishoidon tuen piirissä.