Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon on mahdollista hakeutua useampaa eri kautta riippuen, millaisia palveluita on mahdollisuus käyttää tai millaiset palvelut ovat saatavilla.

Mielenterveyspalvelujen päivystys

Jos kunnassa on ympäri vuorokauden toimiva mielenterveyspuolen akuuttityöryhmä, otetaan äkillisissä mielenterveysongelmissa yhteyttä akuuttityöryhmän neuvonta- ja ohjauspalveluun. Neuvontapuhelimeen voit soittaa, jos sinulla tai läheiselläsi on äkillinen psyykkisen avun tarve (esim. itsemurha-ajatuksia, psykoosioire tai uhka sen alkamisesta tai vaikea-asteinen masen-nusoire) tai äkillinen psyykkinen kriisi, joka uhkaa mielenterveyttä tai normaalia toimintakykyä. Alkuarvion jälkeen psyykkisen tuen tarvitsija ohjataan sopivalle hoitotaholle. Jos mielenterveyspäivystys rajoittuu virka-aikaan, otetaan illalla ja viikonloppuna yhteyttä yhteispäivystykseen.

 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan kunnallisissa terveyskeskuksissa. Hoidon tarpeen arvioi yleensä ensin perusterveydenhuollon lääkäri terveyskeskuksessa. Hän ohjaa tarvittaessa psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaaksi psykiatrian poliklinikalle. Joillakin paikkakunnilla psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksikön nimi voi olla joku muu kuin psykiatrian poliklinikka, esimerkiksi mielenterveyskeskus tai mielenterveystoimisto.
  Jos potilas saa lähetteen psykiatrisen erikoissairaanhoidon asiakkaaksi, alle 23-vuotiaiden mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. Yli 23-vuotiaiden osalta arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta. Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.
  Jos oma terveyskeskus tai sairaala ei pysty hoitamaan potilasta määräajassa, sen on järjestettävä potilaalle mahdollisuus päästä hoitoon muualle, joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille. Tästä ei aiheudu lisäkustannuksia potilaalle.
  Joillain paikkakunnilla psykiatrian poliklinikoilta voi itse suoraan varata ajan, mutta useimmiten tarvitaan kuitenkin joko terveyskeskus- tai työterveyslääkärin lähete. Myös psykiatrisilla sairaanhoitajilla on vastaanottoaikoja.

 • Riippuu työnantajasi työterveyshuollon kanssa tekemästä sopimuksesta, minkä tasoisia mielenterveyteen liittyviä palveluja voit sitä kautta saada. Jos työterveyshuoltosi ei korvaa esimerkiksi psykiatrista hoitoa, voit saada työterveyslääkäriltäsi lähetteen julkisen terveydenhuollon toteuttamaan vastaavaan hoitoon.

 • Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut tarjotaan opiskelijoille ensisijaisesti opiskeluterveydenhuollossa eli oppilaitoksissa tai keskitetyissä opiskeluterveydenhuollon toimipisteissä. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut painottuvat mielenterveyttä tukevaan ja ennaltaehkäisevään sekä lievemmän oireilun hoitoon.

 • Mielenterveysongelmiin voi hakea apua terveyskeskus- ja työterveyslääkärin lisäksi yksityislääkäriltä tai psykiatrilta. Myös psykiatrisilla sairaanhoitajilla on vastaanottoaikoja.

 • Alaikäisen henkilön hoitoon määräämisen välttämättömänä edellytyksenä ei ole mielisairauden asteinen mielenterveyden häiriö. Alaikäinen voidaan määrätä hoitoon myös, jos hän on vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi hoidon tarpeessa, ja muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi. Kysymyksessä olevia vakavia mielenterveyden häiriöitä voivat olla mm. hyvin vakavat käyttäytymisen häiriöt, hyvin vakavaa itsetuhoisuutta aiheuttavat häiriöt ja hyvin vakavat syömishäiriöt.

Erilaiset hoitomuodot
 • Mielenterveysongelmien psykiatrinen hoito on useimmiten niin sanottua avohoitoa eli hoidossa oleva ei yövy sairaalassa vaan hän ainoastaan käy saamassa hoitoa yleensä joitakin kertoja viikossa tai kuukaudessa. Tavallisimmin hoito on yhdistelmä keskusteluapua ja lääkitystä ja joskus myös erilaista ryhmätoimintaa tai toiminnallisia hoitomuotoja, kuten taide- tai musiikkiterapiaa. Avohoitoon on olemassa asuinpaikkakunnasta ja asiakkaan tarpeesta riippuen erilaisia tukipalveluja, kuten tuettua asumista ja kuntouttavaa päivätoimintaa.

 • Jos psykiatrisen avohoidon palvelut eivät ole riittäviä, potilas ohjataan psykiatriseen osastohoitoon hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen.

 • Tahdostaan riippumatta henkilö voidaan määrätä psykiatriseen sairaalahoitoon mielenterveyslain (1116/1990) nojalla vain, jos seuraavat kolme hoitoon määräämisen edellytystä toteutuvat yhtä aikaa:
  – jos hänen todetaan olevan mielisairas,
  – jos hän mielisairautensa vuoksi on hoidon tarpeessa siten, että hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen mielisairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta ja
  – jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi tai ovat riittämättömiä.
  Alaikäinen voidaan määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon myös, jos hän on vakavan mielenterveydenhäiriön vuoksi hoidon tarpeessa ja hoitoon toimittamatta jättäminen olennaisesti pahentaisi hänen sairauttaan tai vakavasti vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan. Hänet voidaan määrätä tahdostaan riippumatta psykiatriseen sairaalahoitoon myös siinä tapauksessa, että hoitoon toimittamatta jättäminen vaarantaisi muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta ja jos mitkään muut mielenterveyspalvelut eivät sovellu käytettäviksi.
  Tarkkailulähetteen eli lähetteen hoidon tarpeen arvioimiseksi tekee aina lääkäri. Arviointi ja tutkimus tapahtuu sairaalassa ja voi kestää enintään neljä vuorokautta. Viimeistään sen jälkeen on tehtävä joko tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä koskeva päätös tai potilas voi kotiutua. Sekä aikuisille että alaikäisille tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisestä päätöksen tekee aina psykiatrian erikoislääkäri.