Omaishoito ja omaishoidontuki

Omaishoito ja omaishoidontuki

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla (Laki omaishoidon tuesta 935/2005). Omaishoitosopimus on hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välinen toimeksiantosopimus omaishoidon järjestämisestä. Omaishoitolain mukaan omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen eli hoitajan ja hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan välisen toimeksiantosopimuksen omaishoidon järjestämisestä. Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan kotikunnan sosiaalitoimesta.

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Yhdistyksemme käyttää tätä laajempaa omaishoitaja-käsitettä, jonka mukaan omaishoitaja on jokainen läheistään hoitava tai avustava henkilö, vaikka hän ei olisikaan omaishoidon tuen piirissä.

Omaishoidon tuki koskee myös mielenterveyskuntoutujan omaisia!

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan kotikunnasta ja se on verotettavaa tuloa. Tukihakemuksessa kannattaa selvittää hoidettavan läheisen avun tarve konkreettisesti, esimerkiksi jos hän ei uskalla liikkua yksin kodin ulkopuolella tai ei uskalla käyttää julkisia kulkuneuvoja. Henkilö saattaa tarvita jatkuvaa apua myös ruokailustaan ja henkilökohtaisesta hygieniastaan huolehtimisessa sekä raha-asioiden hoitamisessa.

Kun hakemus on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus voivat vaihdella kuntien välillä. Lisätietoja voi kysyä hoidettavan kotikunnan sosiaalitoimesta.

Tietopaketti omaishoidosta

Opas sairauden aiheuttaman haitan kuvaamiseen

Pin It on Pinterest