Lisämateriaalit

Lisämateriaaleista löytyy muun muassa yhdistyksen toimintaan liittyviä artikkeleita, tietoa hankkeista, opinnäytetöitä sekä muuta oheismateriaalia.

Opinnäytetyö omaisten sairastuneelle läheiselle tarjoamasta avusta

Savonia AMK:n opiskelija teki Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle vuonna 2015 opinnäytetyön, jonka tarkoituksena oli kuvata sen työn määrää ja muotoja, jolla omainen auttaa mielenterveysongelmasta kärsivää läheistään. Lisäksi tarkoitus oli kuvata läheisen hoitamisen aiheuttamisa vaikutuksia auttajan elämään. Työn tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä siitä, kuinka paljon mielenterveyskuntoutujan omaiset tekevät työtä mielenterveyskuntoutujan apuna. Opinnäytetyö toteutettiin kyselytutkimuksena omaisille.

Psykiatri, kokki, sihteeri, hoitoapulainen – omainen – omaisen työn muodot mielenterveyskuntoutujan apuna sekä avustamisen vaikutukset omaisen elämään

Jos nuoren mieli sairastaa – Opas masentuneen nuoren vanhemmalle

Kaksi Savonia AMK:n opiskelijaa teki 2017 Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:lle opinnäytetyönään oppaan masentuneen  nuoren vanhemmalle, jolla on herännyt huoli nuoren hyvinvoinnista. Opas sisältää ohjeita masennuksen tunnistamiseen, masentuneen nuoren kohtaamiseen ja huolen puheeksi ottamiseen sekä jaksamiseen vanhempana. Oppaassa oleva tieto on kohdennettu 13-17-vuotiaan nuoren vanhemmalle, mutta tietoa voi soveltaa myös muun ikäisten henkilöiden kohdalla. Sisältö on määrittynyt yhdistyksen vertaisryhmään osallistuneiden vanhempien kokemuksien perusteella siitä, millaista apua ja tietoa he olisivat kaivanneet nuoren masentuessa. Oppaaseen on myös listattu apua tarjoavien tahojen yhteystietoja sekä nuorelle että hänen vanhemmalleen.

Opas masentuneen nuoren vanhemmalle

Mielen kuntoutujan, omaisen ja ammattilaisen edunvalvontaopas

FinFami – Uusimaa ry on julkaissut edunvalvontaoppaan, joka on suunnattu niin omaisille, kuntoutujille kuin ammattilaisillekin.  Kun henkilö sairastuu psyykkisesti, myös omaiset ja läheiset kuormittuvat. Tässä tilanteessa on tärkeää, että kaikki perheenjäsenet saavat tietoa ja tukea. Omaisella, oireilevalla läheisellä sekä hoitavalla taholla voi olla erilaisia näkemyksiä sairastuneen tuen tarpeesta.Tämän oppaan toivotaan osaltaan tukevan ja kannustavan ammattilaisia, kuntoutujia ja omaisia toimivaan yhteistyöhön.

Edunvalvontaopas

OSSI-hanke

OSSI-hankkeessa kehitetään kaikenikäisten omaishoitoa ja ikäihmisten perhehoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myönsi vuonna 2016 Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon –hankkeelle (OSSI-hanke 2016-2018)  2,6 miljoonan euron rahoituksen. Hankkeessa kehitetään ja juurrutetaan omais- ja perhehoitajille asiakaslähtöisemmät, nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin järjestetyt palvelut Etelä-Savon maakunnassa. Hankkeessa on mukana yli 20 yhteistyökumppania, joista yksi olemme me Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry. Toimimme asiantuntijana päihde- ja mielenterveyskuntoutujien omaishoidon toimintamallin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Hankkeen aikana perustetaan maakunnallinen omais- ja perhehoidon osaamiskeskus OSSI, jonne keskitetään kaikki omais- ja perhehoidossa arjen sujuvuuden helpottamiseksi tarkoitetut tukipalvelut.

Keskeiseksi kehittämiskohteeksi on noussut ikäihmisten perhehoito. Perhehoito on inhimillistä ja mahdollistaa kotoisan ja turvallisen hoivan. Se turvaa yhtenä vaihtoehtona omaishoitajille kuuluvat vapaapäivät, joita omaishoitajat käyttävät useammin silloin, kun heillä on mahdollisuus viedä läheisensä perhehoitoon. Perhehoitajana voi toimia henkilö, joka on koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa puolesta sopiva antamaan perhehoitoa. Hänen tulee lisäksi suorittaa Perhehoitoliiton järjestämä ennakkovalmennus ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä. Tällä hetkellä Etelä-Savossa on vain neljä ikäihmisten perhehoitajaa, mutta hankkeen aikana tavoitteena on saada 50 uutta perhehoitajaa.

Tiivistelmä on kirjoitettu OSSI-hankkeen hankepäällikön Jaana Koinsaaren kolumnista Labyrintti-lehdestä 2/2017. Napsauta kuvaa lukeaksesi kolumni.

OSSI-hankkeen nettisivut

Perhehoitoliitto