Kunnalta haettavat palvelut

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sai-rautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jat-kuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 759/1987). Määriteltäessä vaikeavammaisuutta ja arvioitaessa henkilön oikeutta palveluasumiseen arvioinnin lähtökohtana on vammaisen henkilön toimintakyky, joten tarvittaessa palveluasumista voidaan järjestää myös mielenterveyspotilaalle. Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Palveluasumisesta saa lisätietoja kunnan sosiaalitoimesta.

Kuljetuspalvelut

Kunta järjestää liikkumista tukevia palveluja henkilölle, joka ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia. Myös mielenterveyden häiriöt ovat yksi kuljetuspalvelun myöntämisen peruste. Palvelua voi saada asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Kuljetuspalveluista saa lisätietoja kunnan sosiaalitoimesta. Kuljetuspalveluja voi ostaa myös itse suoraan palveluntuottajilta, mutta ne eivät oikeuta verotuksessa kotitalousvähennykseen.

Kotihoitopalvelut

Kunta voi järjestää kotihoitopalveluja mielenterveysongelmasta aiheutuvaan tuen tarpeeseen. Palvelujen tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Jokaisella on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Lisätietoja kotihoitopalveluista saa kunnan sosiaalitoimesta.

Jos kotihoitopalveluja ostetaan itse suoraan palveluntuottajalta, saattaa se oikeuttaa verotuksessa kotitalousvähennykseen. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä saa verotoimistosta.

Henkilökohtainen apu

Mitään ryhmää ei ole suljettu henkilökohtaisen avun järjestämisen ulkopuolelle vamman tai sairauden laadun tai diagnoosin perusteella. Mielenterveyteen liittyvät sairaudet ovat usein vammauttavia ja päivittäisissä toiminnoissa on tämän vuoksi pulmia. Myös mielenterveyskuntoutujille voidaan myöntää henkilökohtaista apua. Henkilökohtaisen avun hakemisesta saa lisätietoja kunnan sosiaalitoimesta.

Jos henkilökohtaista apua ostetaan itse suoraan palveluntuottajalta, saattaa se oikeuttaa verotuksessa kotitalousvähennykseen. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä saa verotoimistosta.