Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki koskee myös mielenterveyskuntotujan omaisia!

Omaishoidon tuen järjestämis- ja valvontavastuu on kunnilla. Palveluiden taso ja euromäärä ovat kunnan päätettävissä. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön vaativan hoidon ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Erityisestä syystä hoito voi tapahtua myös hoitajan kotona. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuosittain.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuen myöntämisessä otetaan huomioon muun muassa hoidettavan avun tarve päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissa, hoidettavan toimintakyky, hoitajan antaman hoidon vaativuus ja sitovuus, hoitajan soveltuvuus, hoito-olosuhteet ja muiden kunnallisten kotihoitopalveluiden käyttö.

Omaishoidon tuen hakemisen ohjeet löytyvät kuntanne kotisivuilta tai asiaa voi tiedustella oman kunnan sosiaalitoimesta. Lisätietoja asiaan liittyen voit tiedustella myös OMA ry:n työntekijöiltä.