Persoonallisuushäiriöt

Ominaista persoonallisuushäiriöille on jo nuorella iällä ilmenevä itsepäisen jäykkä käyttäytymisen tapa, josta koituu henkilölle haittaa. Persoonallisuushäiriöissä ongelmana on esimerkiksi omien ja muiden tunteiden vääristyneesti havainnoiminen ja tulkitseminen, rajut tai mitättömät tunneilmaisut, impulsiivinen käytös tai ylipäätään vaikeus olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Persoonallisuushäiriö on pitkäaikaisen kehityksen tulos ja voi alkaa jo lapsuudessa. Tämä seikka erottaakin sen persoonallisuuden muutoksesta, joka voi olla seurausta esimerkiksi aivovammasta.

Joskus persoonallisuushäiriöitä voi olla vaikeaa erottaa normaalista käytöksestä. Stressitilanteissa ihminen voi joskus käyttäytyä persoonallisuushäiriöiselle ominaisella tavalla mutta persoonallisuushäiriössä tällaiset piirteet ovat jäykempiä ja itsenäisempiä.

Muutamia persoonallisuushäiriö -tyyppejä:

Epäluuloiselle persoonallisuudelle ominaista on muihin ihmisiin kohdistuva normaalista poikkeava epäluulo. Tällainen ihminen tulkitsee muiden harmittomatkin kommentit itsensä kannalta uhkaksi.

Psykoosipiirteinen persoonallisuushäiriö muistuttaa oireiltaan skitsofrenialle tyypillisiä epätavallisia havaintoja, uskomuksia ja ajatuksia. Henkilö voi olla esimerkiksi vahvasti taikauskoinen, pukeutua eriskummallisesti ja olla hyvin epäluuloinen ihmisiä kohtaan.

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö eli psykopaattinen käytös voidaan huomata jo yläasteiässä. Henkilö ei pysty huomioimaan muita ihmisiä tai tuntemaan empatiaa, ja onkin usein vilpillinen, jotta pystyisi toteuttamaan omat mielitekonsa.

Huomionhakuisessa persoonallisuudessa nimensä mukaisesti henkilö hakee muilta ihmisiltä huomiota korostuneen teatraalisella ja dramaattisella tunteiden ilmaisulla.

Narsistinen persoona usein kuvittelee itsensä muiden yläpuolelle, kokee voimakasta halua tulla ihailluksi ja psykopaattispiirteiden tavoin voi kärsiä empatian puutteesta. Henkilö on usein ylimielinen, käyttää muita hyväkseen ja kokee olevansa oikeutettu erityiskohteluun.

Riippuvainen persoonallisuushäiriö ilmenee hoivatuksi tulemisen tarpeena, alistuvana ja takertuvana käyttäytymisenä, sekä voimakkaana eron pelkona. Henkilö on yksin ollessaan avuton ja ahdistunut ja esimerkiksi seurustelusuhteen päätyttyä etsii usein itselleen nopeasti uuden kumppanin.

Pakko-oireinen persoona korostaa järjestystä, ja hänen elämäänsä hallitsee täydellinen kontrollin tarve. Henkilö voi olla ylitunnollinen, joustamaton, ja tavallista on sääntöjen ja aikataulujen pikkutarkka noudattaminen ja yleinen ehdottomuus.